Contacts

LEGAL ADDRESS:
15-52, Kosmonavtov blvd., Donetsk region, Konstantinovka, 85113, Ukraine

PRODUCTION:
D130-a, Zaschitnikov Ukrainy str., Donetsk region, Pokrovsk, 85300, Ukraine

TELEPHONES:
+380 66 272 59 15

E-MAIL:
ueprom@ukr.net